Här är vad som finns på Arkiv Digital
Fridene och Korsberga är anexförsamlingar med egna kyrkböcker
Släktdata finns Född, Död, Vigde 1727-1920

Fröjered 168507
Pastoratskod: 030803 Indelning: troligen början av 1500-talet införlivat Orleka. Pastorat: Fröjered, Korsberga och Fridene. Husfirhörslängd.1740-. Födelsebok: 1727

FRÖJEREDS socken i Vartofta härad ligger kring
Tidan mellan Agnetorp i söder och Fridene i norr och sträcker sig därifrån mot öster över ån Yan och upp mot ryggen av Hökensås, där höjden över havet är omkr. 200 m., medan Tidadalen håller sig omkring och under 130 m. De båda åarna ha inom socknen bördiga strandpartier utom söderut kring Tillan, där betydande
sankmarker breda ut sig.
Utom för jordbruk bjuder området även goda förutsättningar för torvströindustri, vilken man också har omhuldat. Å Annefors drivas tegelbruk, kvarn och sågverk samt elektricitetsverk.
jordegendomar i Fröjered. Under senare tider har Kavlåsgodset i Hömb tidvis behärskat nästan hela socknen. Den förste av dettas ägare, som förvärvade jord inom Fröjered, var den framstående lanthushållaren Fredrik Ulric von Essen, vilken under 1760-talet anlade Annefors
järnbruk. Denna rörelse utbyttes senare mot tegelbruk.
Av socknens gårdar ha Svenstorp och Fröjered tidigare betraktats som herrgårdar. Det förra innehades under 1600- och 1700-talen av medlemmar av släkten Papegoja, som utdog med Elisabeth Papegoja 1774. Därefter kom det att liksom Fröjered höra under von Essen å Kavlås.
Fornminnen: Inom socknen finnas en del kummel, t. ex. vid Fröjered, Kråkeryd, Röret och Svenstorp, där det även finnes stensättningar och en offerkälla. Domarringar äro kända från de tre här senast nämnda orterna.
Areal: 62,46 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxering är ägovidden: 2.357,25 har åker, 46,25 tomt och trädgård, 159,55 slåtteräng, 13,5 kultiverad betesäng, 295,4 annan betesäng, 3.050,95 skogsmark, 244,05
övrig mark. Jordbruksvärde: 2.209.300 kr. I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 152.000 kr. Skogsvärde:
514.000 kr. Invånarantal: 972 (1940).
Kommunikationer: Orleka i socknens västligaste del är hållplats vid banan Hjo—Stenstorp. Genom
socknen går även busslinjen Skövde—Tidaholm.
”Frörydh” är nämnt under 1300-talet. ”Orleka” var då egen socken. Fröjered är i kyrkligt avseende moderförsamling till Korsberga och Fridene.
Kyrkan är uppförd i sten 1858. Från äldre tider stamma klockorna, gjutna resp. 1682 och 1737, ett rökelsekar, några gravhällar m. m.

Källa
( Gods och Gårdar 1940)