Här är vad som finns på Arkiv Digital
Husförhör 1789-1812,1811-24, 1824-36 Födelse- död- vigsel och flyttning finns under N Fågelås om de saknas här.

Södra Fågelås 168405
Pastoratskod: 030802 Indelning: 1902-03-14 utbruten ur (Norra) Fågelås. Pastorat: -1988 Norra Fågelås, 1989- Hjo. Husförhörslängd: 1802, Födelsebok: 1688-. Arkiv: bokföringen i Fågelås församling tidigt uppdelad på norra och södra delen (med Fågelås kapell samt till 1700-talet även Nykyrke kapell).

SÖDRA FÅGELÅS socken av Kåkinds härad omfattar
en del av Vätterstranden söder om Hjo. Avståndet
till staden från norra sockengränsen är c:a en mil
Hökensås höjder nå inom socknen upp till 241 m. över havet eller 153 m. över Vättern och lämna endast en obetydlig strandremsa utmed denna sjö, vilken dock är rikt uppodlad. Här utmed sjön ligga flera gårdar, bl. a. de gamla godsen Hjällö och Monäs, båda med anor från 1300-talet. Även själva bergssluttningarna äro bördiga och delvis uppodlade. Å dessa ligger bl. a. mangården å godset Karlsberg.
Några fasta fornlämningar äro ej kända, men lösa
sten- och flintföremål äro tillvaratagna vid Överhult.
Areal: 61,98 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxering är ägovidden: 2.028,3 har åker, 50,5 tomt och trädgård, 5,1 slåtteräng, 9 kultiverad betesäng, 136,4 annan betesäng, 3.689,2 skogsmark, 193,9 övrig mark. Jordbruksvärde. 2.086.200 kr. I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 179.300 kr. Skogsvärde: 571.100 kr.
Invånayantal: 909 (1941).
Socknen är bildad genom avsöndring från den gamla Fågelås socken och är annex till Norra Fågelås.
Kyrkan är byggd i trä antagligen under 1600-talet. Den har klockstapel, som är ombyggd i slutet av
1800-talet.

Altartavla av bygdens store son Glaskonstnären vid Orrefors Simon Gate 1883-1945

Källa
(Gods och Gårdar 1940)