Här är vad som finns på Arkiv Digital. Mölltorp är anexförsamling så kolla även där:

Ransberg 166202
Pastoratskod: 030807 Indelning: 1831-08-06 del till Karlsborgs garnisonsförsamling vid dess bildande. Pastorat: -1961 Ransberg och Mölltorp, 1962- Ransberg, Mölltorp och Brevik. Husförhörslängd: (1746), 1768- Födelsebok: 1689- Övrigt: förväxla ej med Ramsberg.

 

RANSBERGS socken av Vadsbo härad upptar ett vidsträckt område utmed häradets sydgräns närmast innanför Mölltorp vid Vättern. Området genomflytes i väster av Tidan, som här rinner rakt norrut, och omsluter i öster helt den stora sjön örlen. Det utgöres till största delen av glest bebyggd skogstrakt, vilken i nordost hänger samman med Vikaskogen och i sydost med Hökensås. Höjden över havet uppgår flerstädes till mer än 200 ni. 236 m. är uppmätt å Lunnekullen söder om örlen, vilket är 142 m. mer än denna sjös yta.

Ett bälte av mossmarker går intill en vik av sjön mellan Hökensås och Vikaskogen. Den mångenstädes magra jorden har ej avskräckt odlingen, utan grupper av gårdar ligga såväl runt Örlen som utmed Tidan, där omfattande dräneringsarbeten ha utförts. Det största byalaget är väl Sånna på Örlens västra strand. En enda gård är säteri, nämligen Måsebo vid örlens nordända. Som herrgård betraktas emellertid även Artekärr längre österut. Den gamla kyrkplatsen är förlagd till sjöns sydstrand.

Längre österut ligger vid sjöstranden Fagersanna med sågverksindustri, som gynnas av de goda transportmöjligheterna hit sjöledes för socknens virke och därifrån över Karlsborgsjärnvägen. Vid sidan om jord- och skogsbruk finnas även goda förutsättningar för torvindustri. Socknen är elektrifierad med kraft från Hönsa elektricitetsverk vid Tidan. Förr i tiden drevs även tjärbränning jämte linodling och linberedning. Ransbergsbor syntes då ofta på marknaderna i landskapet med tjära och lin till avsalu.

Fornminnen äro här sällsynta. Dock märkes söder om kyrkan ”Ranekulle”, enligt traditionen gravplats för en kung Rane. Andra sägner omtala dock Rane som en jätte, vilken hjälpt till att bygga kyrkan
men blivit lurad på lönen, som var prästens liv.

Areal: 127,61 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxering trädgård, 28,55 slåtteräng, 43,65 kultiverad betesäng, 456,83 mark. Jordbruksvärde: 2.487.600 kr. I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 281.500 kr.
Skogsvärde: 860.400 kr. Invånarantal: 1.956 (1941).

”Raansberg” (1412) är i kyrkligt avseende moderförsamling till Mölltorp. Kyrkan är av medeltida ursprung. Det inre rymmer flera målningar i koret från 1600-talet, i taket kopior av gamla 1700-talsmålningar och å läktaren målningar från 1743. Kyrkan har en förnämlig predikstol, ”ånyo uppsatt” 1685.

Källa: Gods och Gårdar 1940