Här är vad som finns på Arkiv Digital
Mölltorp är anexförsamling till Ransberg.

Mölltorp 163703
Pastoratskod: 030807 Indelning: 1831-08-06 utbrutet Vanäs (Karlsborgs garnisonsförsamling), 1885 utbrutet Karlsborg. Pastorat: Ransberg. Husförhörslängd: 1768-. Födelsebok: 1689-. Arkiv: tidigt särskilda böcker för Karlsborg.

MÖLLTORP i Vadsbo härad är den socken, som upptar Vätterstranden närmast söder om Karlsborg.Den sträcker sig i väster ett stycke in över Vikaskogen.
I socknens mitt reser sig det 221 m. höga Vaberget, skilt från Vikaskogen genom en dalgång med flera sjöar, såsom Kyrksjön, vid vars sydända kyrkan är belägen, samt från landet närmare Vätterstranden genom Bottensjön. Näset mellan denna sjö och Vättern är lågt och till större delen skogbevuxet. Den huvudsakliga
odlade bygden inom socknen ligger i den nämnda dalgången mellan Viken och Kyrksjön samt utmed Vätterstranden.
Å det förra stället ligga bl. a. mangårdarna å de gamla adelsgårdarna Gälsebo och Mossebo, det senare förr utgård till det förra, numera statsegendom.Invid Vättern ligger det gamla säteriet Kråk.
Areal: 77,21 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxering är ägovidden: 1.724,15 har åker, 44,42 tomt och trädgård, 10 slåtteräng, 4,76 kultiverad betesäng, 142,8 annan betesäng, 3.877,38 skogsmark, 322,67 övrig mark. Jordbruksvärde: 1.728.800 kr. I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 189.000 kr. Skogsvärde: 629.800 kr. Tomt- och industrivärde: 4.500 kr. Invånarantal: 2.022 (1941).
”Mölnatorpa” är omtalat 1437. Socknen är annex till Ransberg.
Kyrkan har västparti från medeltiden och östparti från senare delen av 1600-talet samt ett vapenhus, som är tillbyggt 1888. Hela byggnaden är renoverad 1917. Det plana innertaket är prytt med målningar från slutet
av 1600-talet.

Källa
(Gods och Gårdar1940)