Här är vad som finns på Arkiv Digital: Mofalla är en anexförsamling till Kyrkefalla

Mofalla 168404
Pastoratskod: 030802 Pastorat: -1961 Tibro (Kyrkefalla), 1962-1973 Värsås, 1974- Hjo. Husförhörslängd: (1771), 1801- Födelsebok:
1704-.

MOFALLA socken av Kåkinds härad, belägen strax nordväst om Hjo, omfattar landet mellan Tidan och Mullsjön. Området mellan dessa båda vattendrag bildar en sänka inom Hökensåssträckningen. Här är landet rikt uppodlat, särskilt invid Tidan.

En fint formad moränås, innehållande rullstenar och rullstensgrus stryker från norr igenom socknen och fortsätter sedan nedåt Jönköping, här och var avbruten av sankmarker. Åsen, som benämnes Getryggen, är en typisk och bitvis synnerligen märklig ändmorän.

De lösa jordlagren utgöras i socknens östra delar delvis av moränsand och grus, i väster av morän- och ishavslera.

 

Fynd av varvig lera ha gjorts i västra delen. I forna tider lydde en stor del av jorden till adelsgårdarna i Korsberga, grannsocknen i söder. Dess största gård, Ebbetorp, var då utgård till Karstorp i Korsberga.

Areal: 25,61 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxering är ägovidden: 1.138,95 har åker, 27,03 tomt och trädgård, 12,2 slåtteräng, 13,3 kultiverad betesäng, 144,5 annan betesäng, 1.121,91 skogsmark, 32,62 övrig mark.

Altattavla för mitten av 1700-talet

Jordbruksvärde: 1.127.000 kr. I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 58.700 kr. Skogsvärde: 147.500 kr. Invånarantal: 448 (1941).

”Mothgofalla” (1257) är i kyrkligt avseende annex till den norra grannsocknen, Kyrkefalla.
Kyrkan är byggd i trä. Vissa delar av den äro mycket gamla. Korpartiet är tillbyggt 1845. Hela byggnaden restaurerades 1909.

Källa
( Gods och Gårdar 1940)

 

Ljuskrona skänkt av Gustaf Krum, Olofsby 1695-1772.