Här är vad som finns på Arkiv Digital
Korsberga är en anexförsamling till Fröjered
På Släktdata finns Född, Död, Vigde 1727-1920

Korsberga 168408
Pastoratskod: 030803 Pastorat: Fröjered. Husförhörslängd: (1740), 1790- Födelsebok: 1727-.

KORSBERGA socken, den nordligaste i Vartofta
härad, ligger strax väster om Hjo. Den enomrinnes
av Tidan och dennas biflöden Yan och Lillån. Socken och häradsgränsen mot öster är här också en naturlig gräns genom de nordliga utlöparna av Hökensås, en rad skogbevuxna sandkullar, Korsberga kullar, på i allmänhet omkr. 175 m. höjd över havet eller c:a 50 m. över socknens lägre partier. Den högsta punkten i
socknen är dock Hallåsen eller Kopparkulleberget, som når 257 m. De lägre partierna utmärkas av rik lerjord, särskilt i dalgången kring Lillån.
Den bördiga jordmånen i förening med de rika
jakt- och fiskemöjligheterna lockade fordom flera adelsmän att här utse plats för sina sätesgårdar, och talrika gårdar ha gällt som herrgårdar. ”Korsberga adel” var en gång i tiden ett känt begrepp. På senare tider ha många av de gamla bondegårdarna gott och väl kunnat upptaga tävlan med de gamla adelsgårdarna i fråga om välskött jordbruk. Bland föreningar till jordbrukets frömma märkas en hästförsäkringsförening och en andelsmejeriförening omfattande 6 socknar, bildad 1910.
Den rika tillgången på vattenkraft har under tidernas lopp utnyttjats till kvarnar och sågar samt även till järnverk. På senare tider ha två vattenfall, ett fall i Tidan vid Karthagen och ett fall i Yan, elektrifierats.
Den rikligt förekommande leran har visat sig ypperlig för tegelframställning, och sådan har igångsatts efter tillkomsten av järnvägen Hjo—Stenstorp.
Flera sägner om jättar och troll äro bundna vid socknens bergshöjder. Å en av Korsberga kullar låg fordom en avrättsplats, och minnet lever ännu av hur man brukade färdas dit långväga ifrån för att åse exekutionerna.
Fornminnen: Av fasta fornlämningar äro endast kända kummel och resta stenar. Bådadera slagen finnas vid Lilla Hamrum, de förra även vid Danmarka, de senare dessutom vid Stommen.
Areal: 43,32 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxering är ägovidden: 1.960,8 har åker, 38,4 tomt och trädgård, 35,2 slåtteräng, 66,5 kultiverad betesäng, 353,95 annan betesäng, 1.593,65 skogsmark, 138,53 övrig
mark.
Jordbruksvärde: 1.689.200 kr.
I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 73.000 kr. Skogsvärde: 255.100 kr.
Invånarantal: 842 (1940).
”Kasberga” (1380) är av gammalt annex till den södra grannsocknen, Fröjered.
Kyrkan är en träbyggnad, som fanns redan 1671. Någon har velat datera dess äldsta del, den i sten byggda sakristian till 1200-talet. Hela byggnaden restaurerades 1896. Dess inre är rikligt prytt med vapensköldar för de gamla adelsfamiljerna i socknen.

Källa
(Gods och Gårdar 1940)