Här är vad som finns på Arkiv Digital
Brevik är anexförsamling så kolla även där.

Grevbäck 168403
Pastoratskod: 030802 Pastorat: omkring 1550 möjligen eget, annars -1961 Grevbäck och Brevik, 1962- Hjo. Husförhörslängd: 1804- Födelsebok: 1704-.

GREVBÄCK är den socken inom Kåkinds härad,
som omfattar Vätterstranden närmast norr om Hjo.
Den bergsträckning, som här drar fram jäms med
Vätterns västra strand, når inom denna socken upp
till betydande höjd, ända till 242 m. över havet eller
145 m. över Vätterns yta, och strandremsan mellan
bergen och Vättern blir här smalare och är dessutom
rikt lövträdsbevuxen, så att hela socknen får karaktär av skogsbygd.
I den vackra trakten ha flera adelsmän utsett plats
för sina sätesgårdar, och vi ha här trenne större gods, Ekhammar, Munkeberg och Ulvhult, vilka äga drygt hälften av socknens hela åkerareal. Jordbruk med binäringar är socknens uteslutande näringsfång, och någon industri av betydelse finnes ej.
Inga fasta fornlämningar äro noterade från Grevbäcks socken, endast lösa fynd av stenålderföremål.
Areal: 46,89 kvkm. Enligt 1938 års astighetstaxering är ägovidden: 1.220,9 har åker, 27,67 tomt och
trädgård, 13,5 slåtteräng, 3 kultiverad betesäng, 407,93 annan betesäng, 2.702,4 skogsmark, 168,1 övrig mark.
Jordbruksvärde: 1.274.500 kr. I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 156.600 kr. Skogsvärde: 545.700 kr. Invånarantal: 675 (1941).
Socknen är omtalad som ”Grydbek” 1277. Namnet skrives fortfarande stundom Gredbäck. I kyrkligt
avseende är socknen moderförsamling till den norra grannsocknen Bredvik.
Kyrkan är en stenbyggnad från 1100-talet, senare tillbyggd med bl. a. sakristia och ett gravkor för
släkten Lagerberg samt förvanskad vid en reparation 1889.

Källa
(ur Gods och Gårdar 1940)