Här är vad som finns på Arkiv Digital
Fridene är anexförsamling till Fröjered.
På Släktdata finns Född, Död, Vigde 1727-1920

Fridene 168407
Pastoratskod: 030803 Pastorat: Fröjered. Husförhörslängd: 1740-. Födelsebok: 1727-.

FRIDENE socken i Vartofta härad ligger kring
Tidan i häradets norra del. Tidans östliga biflöde Yan
bildar delvis gräns i väster. Området är slätt och till
största delen uppfyllt av hårdarbetade men bördiga lerjordar, varigenom socknen har fått karaktären av en tätt befolkad slättbygd. En större mosse i socknens sydvästra del bildar en förutsättning för torvindustri, som även har utnyttjats. Skog förekommer mest i socknens södra del. Ett vattenfall vid Blikstorp är en energikälla, som länge använts till drivande av kvarn och såganläggningar och senare för snickeri- o. silkesindustri samt el.-verk.
Tätare bebyggelse har uppvuxit huvudsakligen kring Fridene och Blikstorps hållplatser vid järnvägen
Hjo—Stenstorp.
Inga fornlämningar av betydelse äro noterade från Fridene socken.
Areal: 26,67 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxering är ägovidden: 1.370,1 har åker, 28,55 tomt och trädgård, 27,65 slåtteräng, 0,5 kultiverad betesäng, 117,45 annan betesäng, 880,25 skogsmark, 104,7 övrig mark.
Jordbruksvärde: 1.283.600 kr. I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 41.100 kr. Skogsvärde:
156.300 kr. Invånarantal: 703 (1940).
”Fridhini”, som socknen kallas 1323, är av gammalt annex till Fröjered.
Kyrkan är med undantag av tornet byggd 1805. Tornet är betydligt äldre och tillhör den tidiga typ
av kyrkobyggnader, som även tjänat försvarssyfte, och må sannolikt dateras till 1200-talet. Trappuppgången är gjord så trång, att omöjligen mer än en person åt gången kan passera.