Här är vad som finns på Arkiv Digital
Brevik är anexförsamling till Grevbäck

Brevik 163702
Pastoratskod: 030807 Namn: tidigare även Bredvik, 1940 enligt SCB ändrat till överensstämmelse med jordeboken. Pastorat: omkring 1550 möjligen Kyrkefalla (Tibro), annars -1961 Grevbäck, 1962- Ransberg. Husförhörslängd: 1791-. Födelsebok: 1698

BREVIKS socken av Kåkinds härad ligger vid stranden av Vättern mellan Hjo och Karlsborg. I dess västra delar höjer sig landet till c:a 200 m. över havet eller c:a 110 m. över Vätterns yta, men mellan de skogbevuxna höjderna och Vättern utbreder sig en lägre strandremsa, som har kunnat uppodlas. Här ligger bebyggelsen tät, särskilt kring Bredviks kyrka och norr därom i Frökärr. I söder mot gränsen till Grevbäcks socken ligger bl. a. mangården å Stora Röå.
Jordbruket är här den enda näringsgrenen vid sidan om obetydligt fiske i Vättern.
Fornminnen: Inga lämningar av forntida bebyggelse äro hittills kända. Däremot finnas lämningar av medeltida byggnader å Ripanäsudde i Vättern. Traditionen förtäljer, att heliga Birgitta här haft ett hus.
Areal: 52,91 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxering är ägovidden: 1.460,07 har åker, 52,85 tomt och trädgård, 8,5 slåtteräng, 1,5 kultiverad betesäng, 130,7 annan betesäng, 3.150,07 skogsmark, 340,83 övrig mark. Jordbruksvärde: 1.457.800 kr. I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 128.100 kr. Skogsvärde:
326.500 kr. Invånarantal: 881 (1940).
Socknen är nämnd som ”Bredhawika” 1386. Den är i kyrkligt avseende annex till Grevbäck.
Kyrkan är en gråstensbyggnad, vars västra del är av medeltida ursprung, under det att korpartiet är
tillbyggt 1760. Den har i det inre platt trätak. Byggnaden restaurerades 1914

Källa
(Från Gods och Gårdar 1940)